ביטוח זקנה

ביטוח זקנה נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. בעלי הכנסות נמוכות זכאים לתוספת "השלמת הכנסה".

קצבת זקנה

מי זכאי?

גבר, תושב ישראל (חוץ ממי שעלה ארצה בן 60 ומעלה - ראה "גמלה מיוחדת - זקנה" להלן), שהגיע לגיל קצבת זקנה: 70 שנים ומעלה (בלי מבחן הכנסות), או 65 עד 70 שנים, אם הכנסתו מעבודה אינה עולה על 3,618 ש"ח לחודש ליחיד, או על 4,824 ש"ח לחודש לזוג (בינואר 2000).

מי זכאית?

תושבת ישראל, שלא מלאו לה 60 שנים ביום שעלתה לארץ, שהגיעה לגיל קצבת זקנה: 65 שנים ומעלה (בלי מבחן הכנסות) או 60 עד 65 שנים לפי מבחן הכנסות כאמור למעלה, והיא אחת מאלה:

 • אשה לא נשואה - רווקה, גרושה או אלמנה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים ואינה עובדת מחוץ למשק ביתה).
 • אשה נשואה שעובדת מחוץ למשק ביתה (עובדת שכירה או עובדת עצמאית).
 • אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושאירים (מפני גילו או מפני שאינו תושב ישראל) - גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
 • "עגונה" (אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, או זה שנתיים הוא נמצא בחוץ לארץ שלא בהסכמתה ואינו נושא במזונותיה) - גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.

עקרת בית, אשה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח, זכאית לקצבת זקנה בגיל 65 אם היא עומדת בתנאים האלה:

 • היא תושבת ישראל 5 שנים לפחות בסמוך לפני גיל 65.
 • נולדה לאחר 31 בדצמבר 1930.

תנאי הזכאות

 • גיל קצבת זקנה כאמור למעלה.
 • השלמת "תקופת אכשרה": 60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל קצבת הזקנה; או 144 חודשי ביטוח; או 60 חודשי ביטוח בתנאי שמספר חודשי הביטוח אינו פחות ממספר חודשי אי הביטוח.

פטורות מ"תקופת אכשרה" גרושה, אלמנה, עגונה, אשה לא נשואה שעלתה ארצה בת 55 ומעלה, אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, עקרת בית, וכן אשה שקיבלה קצבת נכות 12 חודשים לפני גיל 60.

תשלום דמי ביטוח

(למבוטחים לא שכירים ולאשה שאינה עקרת בית)

החייב דמי ביטוח תישלל זכאותו לקצבה או תשולם לו קצבה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד שיפרע את חובו.

תוספות לקצבה

תוספת תלויים - משולמת בעד בן/בת זוג של מקבל/ת הקצבה בתנאי שאינם מקבלים קצבת זקנה משלהם, ובעד כל אחד משני הילדים הראשונים של מקבל/ת הקצבה.

לעקרת בית לא משתלמת תוספת בעד תלויים.

 • בן זוג - בעלה של מקבלת הקצבה, הנשוי לה שנה אחת לפחות, ומלאו לו 70 שנים; או מלאו לו 50 שנים, והוא עומד במבחן הכנסות.
 • בת זוג - אשת מקבל הקצבה העונה על התנאים האלה; היא נשואה לו שנה אחת לפחות או ילדה לו ילד; מלאו לה 45 שנים או יש עמה ילד שלו; מלאו לה 65 שנים או היא עומדת במבחן הכנסות.
 • ילד - ילדו של מקבל הקצבה (לרבות ילד חורג או מאומץ) שלא מלאו לו 18 שנים; או לא מלאו לו 20 שנים והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על יסודי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו; או (לבת בלבד) - לא מלאו לה 22 שנים והיא משרתת שירות לאומי; או שוחר במסגרת קדם-צבאית של צה"ל; או עתודאי; או מתנדב בשנת שירות.

תוספת ותק - 2% מהקצבה בעד כל שנת ביטוח שלמעלה מ-10 שנות הביטוח הראשונות.

תוספת הוותק המקסימלית - 50% מהקצבה. לעקרת בית לא משתלמת תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה - 5% מהקצבה, בעד כל שנה מגיל 65 עד 70 (לגבר) או מגיל 60 עד 65 (לאשה), שמקבל הקצבה לא היה זכאי לקצבה עקב הכנסה מעבודה.

סכומי הקצבה בינואר 2000

יחיד - 1,016 ש"ח
לזוג - 1,524 ש"ח
לזוג עם ילד אחד - 1,841 ש"ח
לזוג עם שני ילדים - 2,158 ש"ח
ליחיד עם ילד אחד - 1,492 ש"ה
ליחיד עם שני ילדים - 1,968 ש"ח

תביעה לקצבת זקנה

יש להגיש סמוך ל"גיל קצבת זקנה" בטופס המתאים, לסניף המוסד הקרוב למקום המגורים. טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי. מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ-1 בחודש עד 15 בחודש, תשולם לו הקצבה מ-1 בחודש שנעשה זכאי לה.

מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ-16 בחודש עד סוף החודש, תשולם לו הקצבה מ-1 בחודש שלאחר החודש שנעשה זכאי לה. אבל אם הוא זכאי גם לתוספת השלמת הכנסה, תשולם לו קצבת הזקנה מ-1 בחודש שנעשה זכאי לה (גם אם נעשה זכאי לקצבה לאחר 16 בחודש). אם הוגשה התביעה לאחר 12 חודשים ממועד תחילת הזכאות לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה רק בעד 12 חודשים למפרע.

השלמת הכנסה

מקבל קצבת זקנה בעל הכנסה נמוכה העומד במבחן הכנסות זכאי לתוספת השלמת הכנסה. התוספת משלימה את הקצבה לכדי סכומי ההכנסה המינימלית המובטחת.

סכומי קצבת הזקנה עם השלמת הכנסה בינואר 2000

ליחיד - 1,698 ש"ח
לזוג - 2,547 ש"ח
לזוג עם ילד אחד - 3,226 ש"ח
לזוג עם שני ילדים - 3,906 ש"ח
ליחיד עם ילד אחד - 2,715 ש"ח
ליחיד עם שני ילדים - 3,394 ש"ח

תביעה לתוספת השלמת הכנסה

יש להגיש (בטופס מיוחד) בשעת הגשת התביעה לקצבת זקנה, או לאחר זמן, במועד שהצטמצמה ההכנסה לכדי השיעור המזכה בתוספת השלמת הכנסה.

תוספת השלמת הכנסה תשולם החל בחודש שהוגשה התביעה וכל זמן שמקבל הקצבה זכאי לה (אם שולמה התוספת שלא כדין, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכותה מגמלאות שהוא משלם).

גמלה מיוחדת (זקנה)

גמלה מיוחדת תשולם למי שאינו מבוטח על-פי החוק מפני שהיה בן 60 ומעלה ביום שנעשה תושב ישראל. אשה נשואה שחיה עם בן זוגה אינה זכאית לגמלה מיוחדת (זקנה).

תנאי הזכאות לגמלה מיוחדת (זקנה)

גיל קצבת זקנה כאמור למעלה; אי זכאות לקצבה על-פי חוק הביטוח הלאומי; עמידה במבחני הכנסות.

שיעורי הגמלה המיוחדת (זקנה)

שיעורי הגמלה המיוחדת (ליחיד/ה ולמי שיש בו "תלויים") שווים לשיעורי קצבת הזקנה שעל-פי חוק הביטוח הלאומי, אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.

תביעה לגמלה מיוחדת ולתוספת השלמת הכנסה

יש להגיש (בטופס מיוחד) לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

הגמלה המיוחדת משולמת ב-28 בחודש, ורק החל ב-1 בחודש שהוגשה התביעה (לא תשולם גמלה בעד זמן שקדם לחודש הגשת התביעה).

מענק פטירה

מענק חד-פעמי לבן זוג, ובאין בן זוג - לילד (לפי ההגדרה לעיל), של מקבל קצבת זקנה שנפטר. סכום המענק בינואר 2000 - 6,347 ש"ח, ואם שולמה למקבל הקצבה השלמת הכנסה - 9,521 ש"ח. אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, ניתן מענק בסכום של 3,174 ש"ח.


- המידע מובא באישור משרד העבודה והרווחה -