ביטוח אמהות

עיקר תפקידו של ביטוח אמהות להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת וליילוד, ולפצות את היולדת העובדת על אובדן הכנסה עקב ההריון והלידה

מענק אשפוז

תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לבית החולים או למוסד הרפואי שהיולדת אושפזה בו, תמורת הוצאות האשפוז.

מענק האשפוז מכסה את כל ההוצאות הרפואיות הקשורות בלידה, לרבות הוצאות האשפוז של פג או של יילוד חולה, שמחלתו היא תוצאה ישירה מן הלידה (היולדת פטורה אפוא מכל תשלום לבית החולים, אלא אם כן דרשה שירותים מיוחדים).

מענק האשפוז הוא תשלום אחיד, וסכומו נקבע בתקנות.

כמו כן משלם המוסד תוספת מיוחדת עבור כל פג שנולד במשקל עד 1750 גרם ונשאר בחיים 4 ימים לפחות.

מענק לידה

תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם ליולדת בזמן שהותה בבית החולים, בהתאם למספר הילדים שנולדו. מענק הלידה משולם ליולדת בהמחאה, שאפשר לגבותה בכל סניפי הבנק שהיא משוכה עליו, אפשר להפקידה בכל בנק.

מי זכאית למענק אשפוז ולמענק לידה?

יולדת שילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה (לידת ולד חי או לידה לאחר 26 שבועות של הריון), והיא אחת מאלה:

 • תושבת ישראל או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה היתה מחוץ לישראל).
 • עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל, ובתנאי שהלידה היתה בישראל).
 • אשת עובד שכיר או אשת עובד עצמאי, שבן זוגה מועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה (גם אם היולדת ובן זוגה אינם תושבי ישראל, ובתנאי שהלידה היתה בישראל).

כיצד מקבלים את המענקים?

התביעה למענק אשפוז ולמענק לידה (וכן לקצבת ילדים) מוגשת למוסד לביטוח לאומי באמצעות בית החולים שהיתה בו הלידה. לשם כך על היולדת להביא עמה אל בית החולים את תעודות הזהות שלה ושל בן זוגה, ולמסור לבית החולים את מספר חשבון הבנק שלה (או שלה ושל בן זוגה).

סכומי מענק הלידה בינואר 2000

לילד אחד - 1,269 ש"ח
לתאומים - 6,345 ש"ח
לשלישייה - 9,521 ש"ח
בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה - 3,174 ש"ח.
יולדת שילדה יותר משני ילדים בלידה אחת זכאית גם לקצבת לידה.

החל מספטמבר 2000, במסגרת "חוק משפחות ברוכות ילדים", מענק הלידה שמשולם ליולדות מהילד החמישי ואילך הוכפל לכ-2400 ש"ח (40% מהשכר הממוצע במשק, להבדיל מ-20% מענק עבור ארבעת הילדים הראשונים).

דמי לידה

תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאשה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת לרגל ההריון והלידה.

מי זכאית לדמי לידה?

 • עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל).
 • עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל - בתנאים מיוחדים.
 • אשה בת 18 ומעלה הנמצאת בהכשרה מקצועית - בתנאים מיוחדים.

תנאי הזכאות לדמי לידה

 • אם שולמו בעד היולדת דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 החודשים, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון ("היום הקובע") - היא זכאית לדמי לידה בעד 12 שבועות (84 ימי זכאות).
 • אם שולמו בעדה דמי ביטוח 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון ("היום הקובע") - היא זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות (42 ימי זכאות).

החודשים שייחשבו לחודשים ששולמו בהם דמי ביטוח

(ובלבד שהם לפני "היום הקובע")
 • חודשים שהאשה עבדה וקיבלה ממעבידה שכר (לרבות דמי מחלה ודמי חופשה), או חודשים שהיתה לה הכנסה מעבודה עצמאית והיא שילמה דמי ביטוח מהכנסתה. עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא.
 • חודשים שהאשה קיבלה בעדם מן הביטוח הלאומי דמי לידה (בעד לידה קודמת) או דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה או דמי תאונה או גמלה לשמירת הריון או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.
 • חודשים שהאשה קיבלה בעדם דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
 • שני החודשים הראשונים של חופשה בלא תשלום (שהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעדם).
 • חודשים ששהתה בהכשרה מקצועית, ובלבד שעבדה 30 ימים רצופים לפחות בתכוף לפני "היום הקובע".

שיעור דמי הלידה

100% מהשכר החייב בדמי ביטוח בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקור, עד למקסימום דמי הלידה (בינואר 2000 - 1,057.83 ש"ח ליום לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית). תוספות יוקר שמשולמות בזמן תשלום דמי הלידה נכללות בדמי הלידה.

איך מקבלים דמי לידה?

יש למלא טופס תביעה לדמי לידה, ולמסור אותו (ביד או בדואר) לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (את הטופס אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי; עובדת שכירה תוכל לקבלו ממעבידה).

את טופס התביעה אפשר למסור למוסד לביטוח לאומי עם הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער (המוסרת את הטופס לפני הלידה תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס).

המועד האחרון למסירת טופס התביעה הוא 12 חודשים מיום תחילת זכאותה של היולדת לדמי לידה.

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.

דמי לידה לאב

ביום 1.5.98 התקבל תיקון בחוק, שלפיו יוכל אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה לאחר שחלפו 6 שבועות מאז הלידה, ולמשך 21 ימים רצופים לפחות, ובתנאי שהוא ובת זוגו צברו תקופת ביטוח מלאה כאמור למעלה ב"תנאי הזכאות לדמי לידה".

הביטוח הלאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, אם בזמן החופשה עבד האב שלא במשק ביתו.

פרטים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

דמי חופשה להורה מאמץ

משולמים לעובד או עובדת שכיר/ה או עצמאי/ת, שאימצו ילד שלא מלאו לו 10 ושהפסיקו עבודתם לרגל האימוץ, ובתנאי שלזכותם תקופת ביטוח כאמור למעלה ב"דמי לידה".

קצבת לידה

תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם ליולדת שילדה יותר משני ילדים בלידה אחת, ובתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות. היולדת זכאית לקצבת לידה אם היא זכאית למענק אשפוז ולמענק לידה.

קצבת הלידה משולמת (נוסף על מענק הלידה) בעד פרק הזמן שמ-1 בחודש שלאחר הלידה ועד תום 9 חודשים מן המועד הזה. בעד החודש הראשון לאחר הלידה תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה. בעד כל אחד משמונת החודשים שלאחר כך תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש.

מ-1.1.99 מתווספים התשלומים שמשרד העבודה והרווחה משלם להורים לקצבת הלידה שמשלם הביטוח הלאומי. תקופת התשלום המרבית היא 20 חודשים.

סכומי קצבת הלידה בינואר 2000

בעד 3 ילדים בין 2,093 ש"ח ל-8,125 ש"ח
בעד 4 ילדים בין 2,632 ש"ח ל-10,790 ש"ח
בעד 5 ילדים בין 3,409 ש"ח ל-15,868 ש"ח

תביעה לקצבת לידה

כדי לקבל קצבת לידה על היולדת למלא טופס תביעה מיוחד (בל/304) ולמסור אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריה בתום 30 יום מיום הלידה.

היולדת תרשום בטופס התביעה את פרטי הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה, וכן את פרטי חשבון הבנק שלה. הקצבה תשולם לחשבון הבנק.

תשלומים מיוחדים

אם נפטרה היולדת בשעת הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, ישולם בעד היילוד תשלום מיוחד, בתנאי שהיולדת היתה זכאית למענק לידה ו/או לקצבת לידה ו/או לדמי לידה.

קצבה מיוחדת

משולמת לאלמן בעד כל יילוד שנולד באותה לידה ונמצא בישראל. הקצבה משולמת ל-24 חודשים, ואם משתלמת קצבת שאירים או קצבת תלויים בעד היילוד - ל-12 חודשים.

סכום הקצבה לילד אחד בינואר - 2000 1,904 ש"ח לחודש.

תגמול מיוחד

משולם לבן זוגה של היולדת, אם עקב מותה הפסיק את עבודתו לרגל הטיפול בילד. התגמול (בשיעור יחסי לשכרו של בן הזוג) משולם לכל היותר בעד 12 שבועות מתום שבעת ימי האבל ורק אם שיעורו עולה על שיעור הקצבה המיוחדת ליום. בזמן תשלומו אין משולמת הקצבה המיוחדת.

תביעה לקצבה מיוחדת ולתגמול מיוחד

יש למסור בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.

השתתפות בהוצאות הסעתה של היולדת

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאות הסעתה של יולדת אל בית החולים, אם המרחק מתחנת האמבולנס עולה על 40 ק"מ.

גמלה לשמירת הריון

תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאשה עובדת, שנאלצה להפסיק את עבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי - הנובע מן ההריון - לה או לעובר. הגמלה באה לפצות את האשה על אובדן שכרה בזמן שהיא בשמירת הריון. שיעור הגמלה - ממוצע שכרה של האשה בשלושת החודשים שקדמו לשמירת ההריון, עד תקרה של 100% מהשכר הממוצע במשק (החל מ-1 באפריל 2000).

תנאי הזכאות לגמלה

 • האשה תושבת ישראל, עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון ("היום הקובע"). החודשים שנחשבים לחודשים ששולמו בהם דמי ביטוח מוגדרים בסעיף "דמי לידה".
 • היא היתה בשמירת הריון - על-פי אישור רפואי ממומחה למחלות נשים ולידה - 30 ימים רצופים לפחות. אם היא נזקקה לתקופה נוספת של שמירת הריון - 14 ימים רצופים לפחות בכל תקופה נוספת.
 • היא אינה מקבלת תשלום בגין שמירת ההריון מגוף אחר.

תביעה לגמלה לשמירת הריון

יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים, בטופס המתאים (טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי הביטוח הלאומי).

אל הטופס מצורף אישור רפואי שימלא אותו רופא מומחה למחלות נשים ולידה.

המועד האחרון למסירת טופס התביעה, בצירוף האישור הרפואי, הוא 12 חודשים מתום כל תקופה של שמירת הריון.- המידע מובא באישור משרד העבודה והרווחה -