יולדת - זכויות לאחר לידה

 עו"ד בלה כהן, מנהלת המחלקה למעמד המשפחה ולשכות משפטיות
 המחלקה למעמד האשה, ויצו ישראל

הוצאות הסעתה של יולדת

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאות הסעתה של יולדת אל בית החולים, אם המרחק מתחנת האמבולנס אל בית היולדת ומשם אל בית החולים עולה על 40 ק"מ. היולדת תישא בהוצאות ההסעה למרחק 20 הק"מ הראשונים, ואת יתרת הסכום ישלם המוסד לביטוח לאומי למגן דוד אדום. הביטוח הלאומי ישתתף בהוצאות הנסיעה חזרה הביתה של אותה יולדת רק אם נזקקה לאמבולנס לפי הוראת רופא.

הזכות למענק לידה (ליולדת תושבת הארץ ולשאינן תושבות)

יולדת זכאית לקבל מענק לידה, בתנאי שילדה את תינוקה בבית חולים, או התאשפזה בבית חולים מייד לאחר הלידה. למענק זכאיות תושבות ישראל, או אשת תושב, גם אם הלידה התקיימה מחוץ לישראל, וכך גם לגבי עובדת המועסקת בישראל ואינה תושבת אך ילדה בארץ ואשת עובד שהועסק בארץ במשך שישה חודשים לפחות לפני הלידה, ובצמוד לה.

לידה שאירעה בבית חולים בישראל

אירעה הלידה בבית החולים בישראל, תוגש תביעה למענק לידה למוסד לביטוח הלאומי באמצעות בית החולים בו נולד הילד. לצורך זה, על היולדת להביא לבית החולים את תעודות הזהות שלה ושל בן זוגה ולמסור לבית החולים את מספר חשבון הבנק שלה (או שלה ושל בן זוגה).

יולדת שילדה במוסד רפואי בארץ שאין לו הסדר עם המוסד לביטוח לאומי, תגיש תביעה למענק לידה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.

המענק ישולם לחשבון הבנק של התובעת.

גובה מענק לידה

גובה המענק תלוי במספר הילדים בלידה. עבור ילד אחד תקבל יולדת מענק בגובה 20% מהשכר הממוצע במשק. עבור שני ילדים-100% מהשכר, ועבור כל ילד נוסף 50% מהשכר הממוצע במשק. יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית גם לקצבת לידה.

הזכות למענק הורה מאמץ

הורה מאמץ תושב ישראל שקיבל לאימוץ ילד עד גיל 10, זכאי למענק לידה.

יולדת שנפטרה

אם היולדת אינה בחיים, זכאי למענק הלידה בן זוגה או האפוטרופוס של היילוד.

חופשת לידה וחופשה ללא תשלום

 • היולדת זכאית לחופשת לידה של 12 שבועות, מהם היא יכולה לנצל שישה שבועות לפני יום הלידה המשוער, בתנאי שב-14 החודשים שלפני כן שולמו עבורה דמי ביטוח לפחות במשך עשרה חודשים או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני הלידה. אם בתקופה זו שולמו עבורה דמי ביטוח רק במשך שישה חודשים, היא תהיה זכאית לשישה שבועות של חופשה בלבד, שיחלו שלושה שבועות או פחות לפני מועד הלידה המשוער.
 • עובדת שילדה יותר מילד אחד תוכל להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים (ולקבל דמי לידה עבור 14 שבועות).
 • עובדת שחלתה ואושפזה בבית החולים, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על 14 ימים, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על 16 שבועות, וכן לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
 • עובדת שתינוקה זקוק לאשפוז תוך תקופת הלידה, לתקופה העולה על 14 ימים, זכאית להאריך את תקופת חופשת הלידה שלה ובלבד שלא תעלה על 16 שבועות. וכן לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה, ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
 • יולדת שהאריכה או פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוזה או האשפוז של הנולד, תודיע זאת למוסד לביטוח לאומי מוקדם ככל האפשר. על האשפוז יעיד אישור מבית החולים, שיירשמו בו פרטי היולדת והנולד. על הארכה או פיצול של חופשת הלידה יעיד אישור מן המעביד, וכשמדובר בעובדת עצמאית- תגיש העובדת הצהרה בכתב.
 • במקרה שנולד ולד ללא רוח חיים, זכאית היולדת לחופשת לידה מלאה.
 • עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה שלה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 24 חודשים רצופים, רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה עד שנה ללא תשלום.
 • אסור להעסיק יולדת בזמן חופשת הלידה.

היעדרות מהעבודה - שעת הנקה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ובמשך 4 חודשים מאותו היום, שעה אחת ביום להנקה בלא שינוכה משכרה, ובלבד שהיא מועסקת במשרה מלאה.

הזכות לדמי לידה (לאם ביולוגית ולאם מאמצת)

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההריון והלידה.

דמי לידה ישולמו לעובדת ששולמו בעדה דמי ביטוח כנדרש בחוק:

 • יולדת ששולמו בעדה 10 חודשים מתוך 14 החודשים, שקדמו ליום הפסקת עבודתה בזמן ההריון, או 15 מתוך 22 חודשים, תהא זכאית לדמי לידה בעד 12 שבועות.
 • יולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח 6 חודשים מתוך 14 החודשים, שקדמו ליום הפסקת עבודתה בזמן ההריון, תהא זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות.

גובה דמי לידה

עובדת זכאית לקבל דמי לידה מהביטוח הלאומי על פי גובה המשכורת שלה, בכפוף למקסימום שכר שהוא פי ארבעה מהשכר הממוצע במשק. את התביעה אפשר להגיש החל מתשעה שבועות לפני תאריך הלידה המשוער, והמועד האחרון להגשתה הוא שנה מיום הפסקת העבודה. התביעה צריכה להיות מגובה באישור מרופא על התאריך המשוער.

גובה דמי לידה לאם מאמצת

תנאים אלה חלים גם על עובדת המאמצת ילד שגילו אינו עולה על עשר.

הגשת התביעה

תביעה לדמי לידה יש להגיש על טופס מיוחד שניתן להשיגו בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי, או אצל המעבידים. על עובדת שכירה לקבל אישור ממעבידה בגוף הטופס, על הפרטים הנוגעים לתקופת עבודתה ולשכרה. אם עבדה אצל מעבידים אחדים, עליה לצרף אישור מכל אחד מהם.

אם בתקופת שלושת החודשים שקדמו להפסקת העבודה, לא קיבלה העובדת שכר מלא מפאת מחלה, תאונה, שביתה וכד', יש לפרט במכתב מיוחד את התקופות והסיבות של אי קבלת השכר ולצרף את האישורים המתאימים.

עובדת עצמאית תציין את התאריך בו החלה לעבוד כעצמאית ואת סניף המוסד בו היא משלמת את דמי הביטוח.

הזכות לקבלת קצבת לידה

תנאים

קצבת לידה משולמת ליולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת, ובתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות. קצבת הלידה משולמת (נוסף על מענק הלידה) בעד פרק הזמן שמ-1 בחודש שלאחר הלידה ועד תום 9 חודשים מן המועד הזה. בעד החודש הראשון שלאחר חודש הלידה תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה. בעד כל אחד מ-8 החודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש.

שיעור הקצבה

שיעורי קצבת הלידה: בעד 3 ילדים - 50% מן השכר הממוצע. בעד 4 ילדים - 75% מן השכר הממוצע. בעד 5 ילדים או יותר - 100% מן השכר הממוצע.

קצבת ילדים

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבת ילדים לכל תושב ישראל עבור ילדיו שלא מלאו להם 18 שנה והם שוהים בישראל. תביעה לקצבת ילדים תוגש באמצעות בית החולים בו נולד הילד. לצורך זה, על היולדת להביא עמה לבית החולים את תעודת הזהות שלה ושל בן זוגה ואת מספר חשבון הבנק שלה או מספר החשבון המשותף לה ולבן זוגה.

פיטורין והתפטרות

הזכות לפיצויי פיטורין

אם התפטרה עובדת במהלך תשעה חודשים שלאחר הלידה לצורך טיפול בילד, היא זכאית לפיצויי פיטורין כאילו פוטרה. תקופת הלידה תבוא במניין ימי עבודתה לצורך חישוב פיצויי הפיטורין המגיעים לה.

יש להדגיש – אין הכרח כי האישה התפטרה על מנת להישאר בבית. גם אם האישה התפטרה מכיוון שמצאה עבודה המאפשרת לה לטפל בתינוקה (פחות שעות עבודה/ קרבה לבית וכו'), תהא זכאית לפיצויי פיטורין.

הזכות של אם מאמצת

עובדת המאמצת ילד שגילו אינו עולה על 13, זכאית גם היא לפיצויי פיטורין אם התפטרה לצורך טיפול בו.

פיטורים

 • אסור למעביד לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה, ובתקופה של 45 יום לאחר תום החופשה. כמו כן אסור לו לתת הודעה מוקדמת  לפיטורין בתוך התקופה של 45 ימים. (למניין הימים של הודעה מוקדמת יש להמתין 45 ימים שרק לאחריהן יש להתריע על 30 ימים לפיטורין).
 • אם התפטרה עובדת לאחר לידה על מנת לטפל בילד, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה בתום 90 יום מהתפטרותה אם נרשמה בלשכה כדורשת עבודה ולא נמצא לה מקום עבודה חדש.

יש לך שאלה?  עו"ד בלה כהן תשמח לענות בפורום זכויות נשים בהיריון...

 עוד בנושא:

 זכויות העובדת בתקופת ההריון
 זכויות לאחר הלידה
 זכויות לאחר החזרה לעבודה 
 זכויות בן הזוג 

לבירור זכויות האישה ההרה היולדת ובן זוגה בישראל ניתן להתקשר
ל"קו החם" שמפעיל האגף למעמד האשה ולשכות משפטיות, ויצו ישראל
ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 בטלפון: 03-6923825