הוספת הודעה פורום כף יד - ראש הפורום

פענוח MRI שאיני מבינה משמעותו לחוצה

רותי(24.11.2015, 9:48)

התויהקלינית: ברורכאבים.

ממצאים:

מודגמות בצקות לשדיות מינימאליות כתמיות באספקט האחורי עליון של הקלקנאוס, בעצם הנביקולרית,

בעצמות הקיוניפורמיות הראשונה והשנייה, בבסיס עצם המסרק החמישית.

המשטחים הפירקיים מודגמים תקינים. חשיבותן הקלינית של הבצקות איננה ברורה.

הרצועות הסינדזמוטיות, הרצועות הלטרליות ורצועת הדלטואיד מודגמות תקינות.

הגידיםהמכופפים, המיישרים, הפרוניאליםוגידהאכילסמודגמיםשמורים.

מודגם מבנהתקין של הסינוסטרסי, התעלההטרסליתוהפציההפלנטרית.

הודגםנוזלתוךפרקיבכמותמינימאלית.

ברקמת השומן התתעורית באספקט הפלנטרי סמוך לקצה הגליל המרוחק של אצבע5 מודגם תהליך אליפטי

במראה ובקוטר5 מ"מבמישורהצדדיפנימי(חתך1 סדרה9) אשר הודגם בעל אותות בעוצמה בינונית בסדרת ,T2

התהליךלאהודגםבשלמותובשדההבדיקההנוכחית.

בעודכחודשייםכדילעקובאחרMRI מומלצתביקורת

הבצקותהלשדיות ואז לבצע בדיקה שכוללת את כל התהליך כולל הזרקת גדוליניום

איני מבינה את הפיענוח וקצת לחוצה ממנו התור לאורטופד רק בעוד חודש.

1. ברור.ג קלינית: ברור כאבים.
ממצאים:
מודגמות בצקות לשדיות מינימאליות כתמיות באספקט האחורי עליון של הקלקנאוס, בעצם הנביקולרית,
בעצמות הקיוניפורמיות הראשונה והשנייה, בבסיס עצם המסרק החמישית.
המשטחים הפירקיים מודגמים תקינים. חשיבותן הקלינית של הבצקות איננה ברורה.
הרצועות הסינדזמוטיות, הרצועות הלטרליות ורצועת הדלטואיד מודגמות תקינות.
הגידים המכופפים, המיישרים , הפרוניאלים וגיד האכילס מודגמים שמורים.
מודגם מבנה תקין של הסינוס טרסי, התעלה הטרסלית והפציה הפלנטרית.
הודגם נוזל תוך פרקי בכמות מינימאלית.
ברקמת השומן התת עורית באספקט הפלנטרי סמוך לקצה הגליל המרוחק של אצבע 5 מודגם תהליך אליפטי
במראהו בקוטר 5 מ"מ במישור הצדדי פנימי (חתך 1 סדרה 9) אשר הודגם בעל אותות בעוצמה בינונית בסדרת
בעוד כחודשיים כדי לעקוב אחר MRI התהליך לא הודגם בשלמותו בשדה הבדיקה הנוכחית. מומלצת ביקורת ,T2
הבצקות הלשדיות ואז לבצע בדיקה שכוללת את כל התהליך כולל הזרקת גדוליניום ובהתאם לכך לשקול המשך
ברור.