הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

הבראה בחופשת לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(16.12.2016, 0:01)

שלום רב,

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, קובע בסע' 6 (ה) כי:" לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת זכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק."

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו