הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

בקשת דמי לידה ממעסיק אחד מתוך 2

עו"ד לאה דולברג, ויצו(14.2.2017, 21:17)

שלום רב,

לעניין דמי לידה תקום לך זכאות לדמי לידה עפ"י שתי העבודות בהן עבדת עד יום הלידה. לעניין עבודה במהלך חופשת לידה בתשלום - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 אוסר בסע' 8 להעסיק עובדת בהיותה בחופשת לידה.

בנוסף, נקבע בחוק הביטוח הלאומי כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.