הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הסיכון לסוכרת בין בני זוג

מערכת סטארמד(30.1.2014)
היסטוריה משפחתית של סוכרת מתיחסת לקרובים ביולוגיים אשר חולקים מטען גנטי דומה, הנחשב כגורם המכריע בהתפתחות המחלה.

לחלופין, אין להתעלם מהשפעה סוציאלית-סביבתית על התפתחות הסיכון לסוכרת בקרב בני משפחה שאינם מאותו מוצא גנטי - כבני הזוג למשל.

במצבים אילו יש השפעות גומלין בין בני הזוג על רקע הרגלי תזונה משותפים, פעילות גופנית והרגלי חיים דומים, אשר עלולים/עשויים להשפיע על הסיכון להתפתחות סוכרת.

סקירת הספרות באשר להשפעת גורמים שאינם גנטיים והשפעתם על הסיכון לסוכרת מטיפוס 2 בקרב בני זוג מתפרסמת בירחון BMC.

מניתוח הממצאים ב- 75498 בני זוג, נמצא שהסיכון לפתח סוכרת בבן זוג כאשר לאחד כבר התפתחה סוכרת, היה גבוה ב - 26% באותם זוגות שלאחד מהם כבר התפתחה סוכרת.

יש הטיה בתוצאות הממצאים על פי השאלה המובילה:

* כאשר נבחן הסיכון במדגם על פי רמות סוכר אצל בן הזוג, נמצאה ההגדלה הגדולה ביותר בסיכון לסוכרת בבן הזוג - למעלה מפי 2.
* כאשר ההערכה בוצעה כל פי דיווח בן הזוג - הסיכון היה הנמוך ביותר - עליה של 10%.

עם זאת איגום כלל הנתונים העמיד את הסיכון הכולל על 26%.

העובדה שהתאמה לאינדקס מסת הגוף לא שינתה מהותית את הסיכון יכולה להצביע על כך שמלבד גורמים תזונתיים יש גורמים תורמים אחרים להתפתחות הסוכרת בבן הזוג כגון פעילות גופנית, סוג המזון הנצרך וגו'.