זכויות העובדת בתקופת ההריון

 עו"ד בלה כהן, מנהלת המחלקה למעמד המשפחה ולשכות משפטיות
 המחלקה למעמד האשה, ויצו ישראל

חובת ההודעה

הודעה למעביד

 • אישה הרה מחויבת להודיע למעסיקה על הריונה עד החודש החמישי.
 • מהרגע שבו הודיעה העובדת על הריונה, אין להעסיקה שעות נוספות, בשבתות ובלילות אם יש בידיה אישור מרופא.

חובת ההודעה לעניין אישה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים (המפורטים בתקנות)

אישה הבאה במגע בסביבת עבודתה עם חומרים מסוכנים (המפורטים בתקנות) או עובדת בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות למשך 4 שעות רצופות, תודיע למעבידה על היותה בהריון תוך 10 ימים מהיום שבה נודע לה על הריונה, בצירוף אישור רפואי על קיום הריונה.

במידה ונאסרה עבודתה של אישה, עקב החשיפה, על המעביד למצוא עבורה עבודה חלופית. במידה ולא נמצאה עבודה חלופית, יינתן בידה אישור רפואי כאמור בתקנות הביטוח הלאומי – גמלה לשמירת הריון.

עובדת אשר חשופה לחומרים המנויים בתקנות והיא מניקה תודיע על כך למעבידה לפי טופס המנוי בתקנות, ועל המעביד לנסות למצוא עבורה עבודה חילופית מתאימה.

לפרטים נוספים באשר לרשימת החומרים המסוכנים המנויים בתקנון, ניתן לפנות ל"קו החם".

אישה הרה המבקשת פטור משירות הביטחון

על אישה הרה, המבקשת פטור מחובת שירות ביטחון, להודיע על ההריון:

 • אם היא מיועדת לשירות ביטחון עליה להודיע ללשכת הגיוס באזור מגוריה.
 • אם היא בשירות סדיר- לקצין שלישות ראשי בצה"ל.
 • אם היא קצינה- לראש מנהל סגל בצה"ל.

ההודעה תהא בכתב ותימסר במסירה אישית או בדואר רשום. להודעה יצורף אישור של רופא מומחה למיילדות וגינקולוגיה ממרפאה מוסמכת, כי בוצעה בדיקת אולטרא סאונד ונצפה דופק עוברי.

עבודה בשעות נוספות, בשבתות ועבודת לילה

החל מחודש חמישי ואילך להריונה של העובדת, אין להעסיקה שעות נוספות ובשבתות.

הדין זהה לעבודת לילה, אם הודיעה העובדת למעבידה בכתב כי אין היא מעונינת לעבוד עבודת לילה.

מעביד רשאי להעביד עובדת בהריון שעות נוספות אם הסכימה על כך בכתב, וסיפקה לו אישור מגינקולוג, שאין מניעה רפואית לכך.

היעדרות מעבודה לצרכים רפואיים

פיקוח רפואי שגרתי בתחנה לבריאות האם והילד, וביקורים אצל הרופא מאפשרים היעדרות מן העבודה עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון, ללא פגיעה בשכר ובנוסף לימי המחלה הצבורים.

לאישה העובדת פחות מארבע שעות ביום עבודה בשבוע עבודה מלא, הזכות להיעדר 20 שעות במשך כל תקופת ההריון.

טיפולי הפריה חוץ-גופית - היעדרות ואיסור פיטורין

אם על העובדת לעבור סדרת טיפולים לשם הפריה חוץ-גופית, יכולה האישה להיעדר ממקום עבודתה לצורך ארבע סדרות טיפוליות בשנה:

 1. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - 16 ימים.
 2. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים - 20 ימים.

על העובדת להודיע מראש למעסיק ולהמציא אישור רפואי מתאים. מניין ימים אלו יבואו על חשבון ימי המחלה. (הוראה זו תחול גם על עובד העובר טיפול פוריות).

אין לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי הפריה חוץ גופית בימי העדרם מהעבודה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

הפלות - היעדרות

עובדת שעברה הפלה זכאית להיעדרות של שבוע עד שישה שבועות לאחר ההפלה, זאת לפי אישור רופא, לפי מידת מצבה הרפואי. עם תום תקופה זו לא תהיה העובדת זכאית להיעדרות בתשלום.

שמירת הריון וגמלת הריון

מהי גמלת הריון

לאישה עובדת הנאלצת להישאר בבית בשמירת הריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר - הנובע מן ההריון, מובטחת גמלת הריון, אשר באה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן שהיא בשמירת הריון. מ-1 באפריל 2000 ישלם הביטוח הלאומי משכורת מלאה לנשים בשמירת הריון, בעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי. עם זאת, הגמלה לא תעלה בשום מקרה על השכר הממוצע במשק. במקרה ששכרה נמוך מהשכר הממוצע במשק, היא תזכה בגובה שכרה.

תנאים לקבלת הגמלה

 1. תושבת ישראל.
 2. עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.
 3. רופא מומחה למחלות נשים ולידה אישר בטופס מיוחד של הביטוח לאומי, שהאישה הייתה בשמירת הריון 30 יום רצופים לפחות.
 4. היא אינה מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר.

לשם קבלת גמלת ההריון על העובדת לצבור לפחות 30 ימי מחלה. אל טופס התביעה יש לצרף את האישור להיעדרות שיינתן על ידי הרופא המטפל. על התביעה להיות מוגשת עד חלוף שנה מתום תקופת שמירת ההריון. התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק שהאישה מסרה. תביעה לגמלה לשמירת הריון יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי האישה. מי שאושרה לה גמלה לשמירת הריון ל-30 ימים רצופים לפחות, ונסתיימה שמירת ההריון, ובמהלך ההריון נזקקה שוב לשמירת הריון - תהא זכאית לגמלה בעד תקופה נוספת (אחת או יותר), אם הייתה בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות.

פיטורין

הכלל

החוק בישראל אוסר על מעביד לפטר עובדת במהלך הריונה, וזאת אם העובדת מועסקת במקום העבודה יותר מחצי שנה. הנתונים נכונים גם לגבי עובדות זמניות, וגם לגבי עובדות החתומות על חוזה עבודה לתקופה קצובה. במקרה שאישה עבדה פחות משישה חודשים, אוסר חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה לפטרה בשל ההריון (החוק חל רק על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה).

החריג - היתר מיוחד

על המעסיק המעונין לפטר עובדת במהלך הריונה, או עד 45 ימים לאחר שובה מחופשת הלידה, לפנות לממונה עליו מטעם משרד העבודה והרווחה, על מנת לקבל היתר מיוחד. החוק קובע כי לא יינתן אישור מהשר, אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת. ללא קבלת היתר, הפיטורין אינם תקפים והעובדת זכאית להמשיך לעבוד ולקבל שכר. מעביד שלא פעל לפי החוק צפוי לקנסות ובעבירות מסוימות - אף למאסר.

לפרטים בדבר פרטי המפקחות על פיטורי נשים בהריון במשרד העבודה והרווחה פנו לקו החם !!

חוזה עבודה שהסתיים

אם חוזה העבודה של אישה תם בזמן הריונה, מחייב החוק את חידושו.

יש לך שאלה?  עו"ד בלה כהן תשמח לענות בפורום זכויות נשים בהיריון...

 עוד בנושא:

 זכויות העובדת בתקופת ההריון
 זכויות לאחר הלידה
 זכויות לאחר החזרה לעבודה 
 זכויות בן הזוג 

לבירור זכויות האישה ההרה היולדת ובן זוגה בישראל ניתן להתקשר
ל-"קו החם" שמפעיל האגף למעמד האשה ולשכות משפטיות, ויצו ישראל
ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 בטלפון: 6923825-03