הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

פיטורי אישה הרה,סגירת מקום עבודה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(26.3.2015, 12:45)

שלום רב,

חל איסור על פגיעה בהיקף משרה העולה כדי פגיעה בהכנסה של עובדת בהריון אשר עובדת במקום העבודה למעלה מ 6 חודשים , זאת מכוח חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 סע' 9א:"לא יפגע מעסיק בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פגיעה כאמור אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה" לעניין השכר הקובע לחישוב דמי לידה: עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) : "(ב) לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א), מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה כאמור, עם השכר המלא שהיתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה או אילו שולם לה מלוא השכר כאמור בתקנת משנה (א)." בהמשך לשיחתינו הטלפונית ממליצה לפנות לביטוח לאומי לעניין אבטלה בגין היותך שכירה ועוסק זעיר.דמי לידה מחושבים בנפרד להכנסותיך כשכירה ולהכנסותייך כעוסקת זעירה.בהצלחה